سفارش تبلیغ
صبا

مذهب عشق

تثلیث(زر و زور و تزویر)(2)

این سه بت، سه بت مستقل اند، هرکدام نامی دارند و عنوان و پایگاهی، اما هر سه همدست اند و هر سه در یک خط سیراند، هر سه بر سر راه انسان مسئول اند و انسان در راه. مهمتر از همه،هر سه، در عین حال که سه وجود مستقل اند، مظهر یک وجوداند: ابلیس! یک "وجود" است و در عین حال، "سه تا" ، سه " وجود"اند و در عین حال "یکی" ! عجبا، که این، تعریف علمی و رایج "تثلیث" است، سه خدایی! در یهود سه اقنوم، در مسیحیت اب و ابن و روح القدس! در یونان، سه چهره در یک سر! در هند، ویشنو نیز یک چهره در یک سر، در هندو، منو در سه ذات، سر و دست و سینه و در ایران باستان،اهورامزدا در سه آتش، آذر گشنسب، استخر و برزین مهر و در جای دیگر، واسطه خدا، سایه خدا، آیه خدا.
من چنین حدس میزنم که تثلیث انعکاس ذهنی این تثلیث عینی است. " خدا یکی است، یک ذات و یک اصل و یک قدرت و یک کانون است، اما در سه چهره مختلف"، عکس تثلیث طبقاتی است، طبقه حاکم یکی است، یک ذات، یک اصل و یک قدرت و یک کانون است اما در سه چهره مختلف، زر و زور و مذهب.
طبقه حاکم در طول تاریخ از صورت "نیروی واحدی" که فقط مالک بود و ارباب، و پول و زور داشت( در اثر تکامل مردم و علم، تکامل بیان، فریب، نفاق، حقه، تکنیک،نکامل دین، انحطاط و تخدیر) سه بعدی شد و نیروی حاکمی که ارباب بود و شلاقی در دست داشت و دیگر هیچ، تکامل پیدا کرد و در سه چهره مردم را در زیر گرفت. چهره ای مظهر قدرت اقتصادی شد و چهره ای بصورت مظهر قدرت سیاسی درآمد و چهره ای بصورت مظهر قدرت دینی.
پیش از این آنکه شلاق میزد، کار چاپیدن و تربیت کردن را نیز بعهده داشت و برده های نانجیب و وحشی و نامتمدن را نجیب و رام و متمدن میکرد! و سه کار را یکجا انجام میداد. کم کم با تکامل همه چیز، طبقه واحد بصورت "طبقه سه گانه واحد" درآمد. و بعد خدای شرک، که در آن بالا توجیه کننده نظام دو بعدی و نظام دو طبقه ای بود بصورت تثلیث تجلی پیدا کرد و سه چهره ای شد.
معلم شهید دکتر علی شریعتی
م.آثار4-ص 381 و16 ص 223


+ نوشته شده در جمعه 90/7/8ساعت 9:30 عصر توسط سهیل نظرات ( ) |