سفارش تبلیغ
صبا

مذهب عشق

تثلیث(زر و زور و تزویر)(1)

تعریف علمی و رایج تثلیث، سه خدایی است. تثلیث یعنی سه طاغوت غاسق، نافث، حاسد. در شرک تثلیث، قابیل "جلاد" است که در سه چهره پدیدار میشود و بر مردم (فرزندان هابیل "شهید") حکومت میراند. قابیل یکی است و فرعون و بلعم باعورا و قارون سه جلوه این یک، نه سه "تن"، سه "چهره". و عجبا که همه تثلیث های تاریخ اینچنین است.
تثلیث، این مثلث شومی که همه پیامبران و عدالتخواهان و شهیدان بشریت در آن مدفونند،طلسم شومی که همچون یوغ اسارت، بر گردن خلق افتاده است و بندگان خدای جهان را به بند بندگی "خداوندان جامعه" آورده است. طلسمی سه بر! سه شریک یک "شرکت" : اولی سر خلق را به بند آورده و دومی، جیبش را خالی کرده است و سومی( شریک هر دو)، در سیمای روحانی و به زبانی آسمانی، در گوشش زمزمه کرده است که: صبر کن برادر دینی ام، دنیا را به اهلش واگذار،گرسنگیت را سرمایه بخشش گناهانت کن... و این سه همدست و هم داستان یکدیگر،قابیل در سه نقاب، سه خدای همیشگی تثلیث، در جامه کفر یا اسلام، شرک یا توحید، حاکم بر "سرشت" و "سرنوشت" خلق همیشه و همه جا (به نام دین) بر پهنه زمین در طول زمان، این سه طاغوت، سه چهره قابیل اند.
م. آثار 6- ص 8-205-202
معلم شهید دکتر علی شریعتی


+ نوشته شده در چهارشنبه 90/6/23ساعت 4:45 عصر توسط سهیل نظرات ( ) |