شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

چراغ جادو

سهيل-52

+ [وبلاگ] ذکر - http://alishariaty.ParsiBlog.com/Posts/66/%d0%98%d1/
صدق
مهم بعد ذكر است كه فكر است .

سهيل-52

+ [وبلاگ] دخترم! شريعتي منم،به من فحش بده! - http://alishariaty.ParsiBlog.com/Posts/48/%cf%ce%ca%d1%e3!+%d4%d1%ed%da%ca%ed+%e3%e4%e3%a1%c8%e5+%e3%e4+%dd%cd%d4+%c8%cf%e5!/
alisadeghi
oخدا رحمتش کنه.

سهيل-52

+ [وبلاگ] فهميده ام جهان بي حضور زن يعني هيچ.. - http://alishariaty.ParsiBlog.com/Posts/40/%dd%e5%e3%ed%cf%e5+%c7%e3+%cc%e5%c7%e4+%c8%ed+%cd%d6%e6%d1+%d2%e4+%ed%da%e4%ed+%e5%ed%8d../
امير.ح
تازه فهميدي؟

سهيل-52

+ [وبلاگ] فاطمه،نمونه ايده آل زن در نظام توحيدي(2) - http://alishariaty.ParsiBlog.com/1779790.htm
كي ميدونه قيمت اپ تو ديت سايت وفتو شاپ عكس چقدره؟ -به روز رساني وسرپدستي كردن سايت هزينش چقره؟هزينه فتو شاپ حرفه اي عكس چقدره؟

سهيل-52

+ [وبلاگ] آبرو ميرود ، اي ابر خطاپوش ببار... - http://alishariaty.ParsiBlog.com/1702044.htm
@شهاب@
89/6/15
سيده!
امروز اين جمله هي تو ذهن من چرخ ميخورد....
خدا نكند ابر آسمون من بباره

سهيل-52

+ سلام دوستان.با عاشقانه اي ديگر به روزم...
راشا
89/4/25

سهيل-52

+ با يادداشتي تحت عنوان /علي پيشواي دوزخيان زمين/ به روز هستم.... يا حق

سهيل-52

+ سلام، با مناجات زيبايي از استاد بزرگوار، علي شريعتي به روزم
ساعت ویکتوریا
سهيل-52
رتبه 0
0 برگزیده
1451 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
سهيل-52 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top